HomeSQL Server

Identity trong SQL Server – Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số

Identity trong SQL Server – Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Like Tweet Pin it Share Share Email

Ở bài viết này mình sẽ nói về Identity trong SQL Server – thuộc tính tự tăng của cột trong một bảng của SQL Server

Identity là thuộc tính tự động tăng của các cột có kiểu dữ liệu số như int, tinyint, smallint, bigint, decimal,… Đối với kiểu dữ liệu này, khi tạo dòng dữ liệu mới ta sẽ không cần phải nhập liệu mà SQL Server sẽ tự động phát sinh dãy số tự tăng theo số nguyên dương.

Xem thêm

Đặt lại giá trị identity trong SQL Server

Ví dụ: ta tạo bảng dữ liệu có 2 cột như hình 1:

Bảng Product có 2 thuộc tính ID_Product có kiểu dữ liệu là int và Name_Product có kiểu dữ liệu mà nvarchar(200).

Identity trong SQL Server - Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Hình 1: Tạo dữ liệu table Product ban đầu

Hiện tại lúc này giá trị Allow Nulls của 2 cột ID_Product và Name_Product vẫn được check vào.

Ta chú ý đến Column Properties, thuộc tính Identity Specification, đối với các dữ liệu kiểu số, cột (Is Identity)” sẽ cho ta thao tác, còn lại các kiểu dữ liệu khác sẽ không cho thao tác.

Identity trong SQL Server - Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Hình 2: Thuộc tính Identity Specification của Column Properties

Khi chuyển thuộc tính “(Is Identity)” từ No sang Yes thì thuộc tính Allow Nulls của Colum Name đó sẽ được bỏ check đi, tức là không cho NULL nữa.

Ở ví dụ này thì giá trị Allow Nulls của cột ID_Product sẽ bỏ check đi và không cho check vào nữa.

Identity trong SQL Server - Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Hình 3: Ràng buộc của thuộc tính Allow Nulls – Identity trong SQL Server

Lúc này, khi ta chọn vào checkbox Allow Nulls của cột ID_Product thì sẽ hiện lên thông báo lỗi: “Allow Nulls property cannot be set on column “ID_Product” because it is an identity column”. Nghĩa gần đúng là do cột này là identity nên không thể set giá trị NULL được.

Identity trong SQL Server - Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Hình 4: Ràng buộc của thuộc tính Allow Nulls, không cho phép NULL

Sau khi chọn các thuộc tính của cột xong, ta lưu bảng lại. Khi đó phần nhập liệu của bảng vừa tạo sẽ có dạng như hình 5. Cột ID_Product sẽ không nhập được giá trị và có màu chữ mờ hơn cột còn lại.

Identity trong SQL Server - Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Hình 5: Nhập liệu dữ liệu mẫu vào bảng dữ liệu

Vậy là đã hoàn thành xong cấu trúc bảng Product có thuộc tính identity tự tăng.

Chúc bạn thành công nhé!

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *