Identity trong SQL Server – Thuộc tính tự tăng của cột có giá trị số
Ở bài viết này mình sẽ nói về Identity trong SQL Server – thuộc tính tự tăng của cột trong một bảng của SQL Server Identity là thuộc tính tự động tăng của các cột có kiểu dữ liệu số như int, tinyint, smallint, bigint, decimal,… Đối với kiểu dữ liệu này, khi tạo dòng… (0 comment)